ဂျပန်စာစာမေးပွဲလေ့လာရန်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ

May 13, 2021 at 7:03 PM

The Japan Foundation မှ တင်ထားသော Japanese Study Website ဖြစ်သည်။Level5 မှ Level 1အထိ လေ့လာ၍ရသည်။

日本語能力試験学習サイト (u-biq.org)

Nihongo dekimasu
The Japan Foundation မှ တင်ထားသော Japanese Study Video Website

ဖြစ်သည်။Video ကြည့်၍ဂျပန်၏နိစ္စဓူဝကိုလေ့လာနိုင်သည်။

「エリンが挑戦!にほんごできます。」コンテンツライブラリー | 国際交流基金 (jpf.go.jp)

E-Learning Nihongo

The Japan Foundation မှ တင်ထားသော Japanese Study E-Learning Website

ဖြစ်သည်။နည်းပညာသင်တန်းသားများအတွက်လေ့လာရန်သင့်တော်သည်။

JF Japanese e-Learning Minato |The Japan Foundation (minato-jf.jp)